لبخند کج (یک طرفه)

شما اینجا هستید:

 

 زمانی که افراد این هیجان را تجربه می کنند احساس برتری ،قطع ارتباط و عدم شباهت به منبع تحقیر را دارند .این کد همراه با شوخی یا طعنه زدن اتفاق می افتد زمانی که یک طرف صورت لبخند میزند و طرف دیگر ثابت است(بالا رفتن گوشه دهان به یک سمت ) یا ممکن است احساس متضادی را ایجاد کند .