کد های جهانی

شما اینجا هستید:

"حرکات رساتر از واژه ها حرف میزنند ". اشاره ها و حرکات بدن ،اغلب احساس واقعی فرد را که در پس کلمات اوست انتقال میدهند .موقعیتی که اشاره و حرکت بدن در آن بکار میرود ،اغلب معنای نهفته در اشاره را تعیین میکند .اشارات و حرکاتی که در بیشتر فرهنگ ها معنی یکسانی دارند : مانند لب های فشرده که نشان میدهد فرد دارای یک اندیشه (فکر،عقیده)  منفی میباشد.