نگاه بی وقفه (خیره شدن)

شما اینجا هستید:

مطالعه ی رفتار چشم ،تماس چشمی ،حرکات چشمی و کارکرد های رفتار چشم ارتباطات چشمی نامیده میشود .چشم ها نسبت به سایر اجزای چهره ،در فرآیند ارتباطات انسانی ،از اهمیت بیشتری برخوردارند ،یکی از کارکردهای اصلی رفتار چشم نگاه دقیق میباشد . در بسیاری از گونه های جانوری نگاه بی وقفه برای نشان دادن سلطه ،خصومت ،غلبه می باشد زمانی که در بین همان گونه باشد نشان دهنده ی تمرکز و کنترل کامل میباشد و یا برای یک شکار کمین کرده است .