محکم نگه داشتن بازو با دست

شما اینجا هستید:

مطالعه ی جنبه های ارتباطی اشاره و حرکت بدن ،جنبش شناسی نامیده میشود این پژوهش بر روی حرکت دست ما ،بازوها، حالت بدن ،تنه و حرکات بدنی (مانند قدم زدن ) متمرکز است . این کد در حالی است که یکی از بازو ها عقب برده شده و با دست دیگری محکم نگه داشته شده است این حرکت تلاش فرد را برای کنترل خود در برابر افکار منفی نشان میدهد .