علامت پیروزی یا علامت V

شما اینجا هستید:

 کسانی که از علامت ها استفاده می کنند از کنش های خود آگاهند و حرکات و اشاره های خود را تحت کنترل دارند . علامت پیروزی با انگشت اشاره و انگشت میانی و بقیه ی انگشتان جمع شده در کف دست نشان داده میشود . زمانی که کف دست به طرف مقابل باشد این علامت را پیروزی یا فاش کردن یا زن/ دختر زیبا در فرهنگ غرب دریافت میکنند ، اما هنگامی که کف دست به سمت داخل (خود فرد) باشد در برخی از فرهنگ ها توهین به شخص مقابل دریافت میشود .