قشر بینایی V1 to V5 in Brain

شما اینجا هستید:

معنی: ناحیه های V1 تا V5 (در قشر بینایی)

اصطلاح V1 تا V5 ناحیه هایی از قشر مخ را مشخص می کنند که گمان می رود در ادراک دیداری نقش دارند. ناحیه V1 قشر بینایی اصلی است ( که به آن قشر مخطط هم می گویند) و از همه ناحیه های دیگر بزرگتر است. بخش محیط بر V1 قشر پیرا مخطط نام دارد و خود شامل نواحی متعدد است و ظاهراً در پردازش بینایی نقش دارد. چهار ناحیه از این بخش V4،V3،V2 و V5 ابتدا در میمون های برّ قدیم مطالعه شدند.