حافظه مقوله ای – ارزشی Value-Category Memory

شما اینجا هستید:

معنی: حافظه مقوله ای - ارزشی

بنا بر نظریه تعمیم یافته انتخاب گروه نورونی، این سامانه حافظه ای با تغیرات سیناپسی سریعی همراه است که منجر به مقوله ها می شوند و با تعدیل ناشی از سامانه های ارزشی، تغییر می کند. بر هم کنش های بازورودی حافظه مقوله ای - ارزشی یا سامانه های طبقه بندی مقوله های ادراکی به آگاهی اولیه می انجامد.