ارزش Value

شما اینجا هستید:

معنی: ارزش

اجزای مقید کننده در یک سامانه انتخابی، که در مغز شامل سامانه های بالارونده پراکنده نظیر سامانه دوپامینرژیک و سامانه کولینرژیک و سامانه نوروآدرنرژیک لوکوس سیرولئوس می شود. هیپوتالاموس، سامانه فعال سازی شبکه ای و هسته های دوروبر ماده خاکستری پریآکواداکتی (گرد قنات سلیوس) ساقه مغز نیز در زمره سامانه های ارزشی اند. در انسان، ارزش تحت بعضی قیود، تعدیل پذیر است.