فاصله شکمی – دور کردن

شما اینجا هستید:

این اصطلاح اولین بار توسط جو ناوارو در کتاب خود به نام بدن هرچه می گوید بلندتر از کلمات است نوشت .این رفتار غیر کلامی نشان میدهد که فرد موافق نیست و دوست ندارد. فاصله دادن شکمی شامل خمیده بودن ،تکیه به عقب ،موقعیت یابی نیم تنه ، قرار دادن اشیاء در جلوی بدن مانند کتاب کیف، لباس و ...