نمایش شکمی دو شخص

شما اینجا هستید:

نشانه نمایش شکمی، مقابل انکار شکمی (فاصله شکمی) میباشد که نشان می دهند هر دو نفر توافق دارند و علاقه مند می باشند، شامل موقعیت یابی بدن نسبت به کسی به طور مستقیم، با تکیه به سمت یک فرد، افزایش نزدیکی و از بین بردن اشیاء برای ایجاد یک دید واضح و روشن.