پیروزی دیدگاه داچر کلتنر

شما اینجا هستید:

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و ... با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان پیروزی دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود.

پیروزی در آمریکا، انگلیس و آلمان تأیید شده است و در دیگر کشورها با تحقیق مشخص می شود.

هیجان مثبت، جشن غلبه قاطع بر چالش های دشوار است. این هیجان برون فکنی عواطف چهره ندارد.

 

 

1

کلمات انگلیسی مربوط به آن شامل دستاورد، فتح، شادی و موفقیت است. بعضی از دانشمندان بر این باورند که این هیجان یک نوع از شادی است که همراه با احساس غرور و افتخار شدید همراه است و اغلب هیجانی خودآگاه است.

همچنین افراد در موقعیت های موفقیت آمیز دیگر می توانند این احساس را داشته باشند. زمانیکه یک تکلیف دشوار را انجام می دهیم این احساس را خواهیم داشت.

ورزشکاران انفرادی مثل مشت زن ها و بازیکنان تنیس اغلب بیان رفتار پیروزی را بعد از برنده شدن نشان می دهند. همچنین زمانیکه ما در بازی های صفحه ای از دوستان می بریم و کشفی انجام می دهیم، این هیجان را بیان می کنیم، بسته به انتظارات فرهنگی پیروزی می تواند بسیار مناسب یا مناسب بیان شود. به عنوان مثال ابراز غرور در یک کسب و کار پس از شنیدن دریافت  جایزه در کنار افراد دیگر قابل قبول نیست.

پیروزی به ما اجازه می دهد احساس های شادی، غرور و افتخار را به شدت بیان کنیم. این بیان معمولاً شامل صدای بلند، بیان کلامی بالا همراه با دهان باز یا جملات بزرگ خنده اغراق آمیز است.چون غرور ابزار بیان بیش از حد پیروزی است ممکن است در دیگران تفسیر تکبر ، متکبر بودن و یا خود محوری ایجاد کند. پیروزی همراه با اعتدال می تواند عزت نفس و اعتماد به نفس ایجاد کرده و پیروزی بیش از حد احساس برتری و حتی تحقیر نسبت به دیگران ایجاد کند.

2

تشخیص در آوا:

صدای بلند همراه با افتخار، صدای شبیه به خشم شدید اما هیجان زده و کمتر تهدید آمیز، لبخند باز و وسیع همراه ”yahh“، ”yeah“ یا ”haaah“ و دست ها باز یا مشت شده در هوا.

3

تشخیص در چهره:

در حال حاضر هیچگونه حالت چهره ارائه نشده است.