دریچه های یونی وابسته به ولتاژ Voltage Dependant Ion Channels

شما اینجا هستید:

معنی: دریچه های یونی وابسته به ولتاژ

علت قابل تحریک بودن نورون ها، وجود دریچه های یونی وابسته به ولتاژ در جدار آنهاست. این دریچه ها پروتئین های داخل جدار سلول هستند که دو خاصیت دارند: یکی آنکه یون معینی را از خود عبور می دهند و دیگر آنکه نسبت به ولتاژ حساس اند.