زمزمه

شما اینجا هستید:

این طور صحبت کردن که با آوای پایین شکل میگرد لازم است که شنونده به سمت گوینده متمایل و نزدیک شده و فاصله مابین کم شود و در این حالت یک رابطه ی نزدیک و صمیمی شکل میگیرد ،ای یک تکنیک موثر در تاریخ برای جذب است .