حافظه کاری Working Memory

شما اینجا هستید:

معنی: حافظه کاری

اشاره اش به مجموعه (یا در تمثیل رایانه ای، انباره) اطلاعات موقتی است، که در حال، در یک تکلیف (task) شناختی مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه کاری با حافظه کوتاه مدت فرق دارد. تفاوت آنها، با آزموت های ساده و پیچیده سنجش فراخنای (span) حافظه مشخص می شود.