زامبی Zombie

شما اینجا هستید:

معنی: زامبی

زامبی ها مخلوقاتی هستند فرضی که فیلسوفان پرورده اند. زامبی به لحاظ جسمانی مانند انسان عادی است اما کاملاً فاقد تجربه آگاه است. زامبی ها به نظر چون موجودات آگاهی اند که ما می شناسیم و دوستشان داریم ولی در درون گنگ و تاریک اند، هیچ چیزی که شبیه زامبی باشد وجود ندارد. (به نقل از دیوید چالمرز)