ماهیچه گونه

شما اینجا هستید:

ماهیچه های برآمده ی گونه ، یکی از دو ماهیچه ای که مستقیما لبخند ایجاد میکند ،آن ها از استخوان گونه به طرف پایین چهره امتداد میابند و به گوشه های دهان متصل میشوند ، عضلات گونه به صورت آگاهانه کنترل می شوند، همان عضلاتی که هنگام لبخند زدن برای عکس گرفتن حرکت میکنند.

تشخیص حرکت آگاهانه یا ناخودآگاه این دو ماهیچه ما را در تشخیص لبخند واقعی یا تظاهر به لبخند کمک می کند. (آشنایی با ماهیچه های چهره)