استنتاج به بهترین تبیین Abduction (abductive reasoning)

شما اینجا هستید:

معنی کلمه: استنتاج به بهترین تبیین / واگرایی

نوعی از استدلال که فرد بر اساس آن نتیجه ای را همچون بهترین تبیین برای یک شاهد معین استنتاج می کند، حتی اگر شاهدی که آن را تبیین می کند متضمن آن نباشد.