تاکید کردن

تاکید کردن یکی از موارد شش کارکرد جنبش شناسی است:

(کامل کردن " تکذیب کردن " تکرار کردن " کنترل کردن " جانشینی و تاکید کردن )

این نوع زبان بدن به منظور تقویت و یا تأکید بر یک پیام کلامی خاص هدف گرفته شده است.

در موارد دیگر می توان آن را برای کم اهمیت تر کردن استفاده کرد . این حرکات عبارتند از:

اشاره کردن، استفاده از دست ها برای بزرگ نشان دادن تفکر یا چیزی ،یا استفاده از یک حالت مشت کردن ، مشت کردن برای نشان دادن خشم "همانند تصویر"، یا لبخند صادقانه و گزاف گویی در جایی برای نشان دادن شادی در حالی که صحبت از یک دوست عزیز است.