تنظیم کننده ها

شما اینجا هستید:

رفتار های ناخودآگاه ( غیر عمدی) که در واکنش به بی حوصلگی یا اضطراب بروز کرده و یا با احساسات منفی نسبت به خود و دیگران ،ارتباط دارد. محققان تنظیم کننده ها را به سه بخش:

خود تنظیم کننده ها (فرد به بخشی از اندام خود دست می زند)

تنظیم کننده های معطوف به یادگیری (یک مکانیسم دفاعی در برابر سایر تعامل ها )

تنظیم کننده های متمرکز به شی (دستکاری ناخودآگاه یک شی ) تقسیم می کنند.

 شامل تغییراتی مانند تغییر در وضعیت ، تغییر حرکت یا ژست است، که اغلب بدون آگاهی رخ می دهد. در بیشتر مواقع آنها برای تنظیم بدن و ایجاد راحتی بیشتر ، و یا در واکنش به بی حوصلگی و اظطراب  انجام می شوند و با احساسات منفی که نسبت به خودمان یا دیگران داریم ارتباط بسیار نزدیکی دارد. به عنوان مثال خاراندن بینی  ، کندن پوست لب ، کشیدن نرمه ی گوش، لمس کردن ریش ، مالیدن دست ها ، کشیدن گوش ، ماساژ گلو، کشیدن انگشتان ، مالیدن پشت گردن و...

نکته: زنان معمولا از لمس خود بیشتر از مردان استفاده می کنند .