تسکین دادن – آرام کردن

شما اینجا هستید:

تسکین دادن تمایل فردی است؛ که می خواهد از طریق زبان بدن مطیع ، فروتن، شانه های افتاده و سر روبه پایین شخص پرخاشگر را تایید کند و معمولا لبخندها نشان دهنده ی رفتار تسکین دهنده است .

این تسکین در راستای کنترل پرخاشگری است و مفسر باید به این نکته توجه داشته باشد که باور فرد مقابل در مقابل موضوعی که مورد پرخاشگری است، چیست؟

همچنین این رفتار می تواند ما را نسبت به تشخیص بافت سواستفاده کمک کند.