پرخاشگر

تفسیر:

ایستادن به سمت مواضعی خاص می تواند نشان دهنده پرخاشگری باشد. هنگامی که افراد به سمت خاصی بر می گردند و نه به طور مستقیم به سمت شما، سر خود را بلند کرده و چانه خود را به سمت دیگری میبرند در حالیکه پاهای آنها از هم فاصله دارد و دستان خود را در جیب گذاشته اند نشان دهنده خصومت است. ممکن است که پاشنه یک پای آنها به سمت بالا آمده باشد. این رفتار بیشتر در فضاهای که پرخاشگر باور دارد متعلق به آنها است و غریبه ای که به عنوان رقیب ارزش گذاری شود، دیده می شود.

پیش بینی:

پرخاشگری یکی از استراتژی های مربوط به سواستفاده است. در صورت ارتباط بلند مدت و مشاهده سایر کدهای کلامی و غیرکلامی مربوط به پرخاشگری یکی از پیش بینی ها این است که فرد مقابل در رابطه با این افراد در حال از دست دادن خود پنداره و در نهایت تبدیل شدن به یک سواستفاده شونده است.

در پیش بینی کوتاه مدت فرد مقابل این افراد در صورت ادامه ارتباط و عدم تغییر میل طرف پرخاشگر مورد تهاجم قرار خواهد گرفت.