پرنده در دست

شما اینجا هستید:

معنی : همجنس باز

محل : لبنان، لیبی، عربستان سعودی

یکی از چندین حرکتی که در خاورمیانه نشان دهنده همجنسگرایی است، جمع کردن انگشتها کنار یک مرکز و انگشت شست شبیه به حالت پرنده می باشد، اینکار برای تحقیر همجنس گرایان و تشبیه آنها به ژست های پرندگان  و پوشیده شدن موضوع با پر است.