تفسیر بر اساس تنفس

شما اینجا هستید:

به مجموع فروبردن هوا به داخل دستگاه تنفسی (دم)و سپس خارج کردن هوا (بازدم) که هدف آن رساندن اکسیژن به خون و خارج کردن دی اکسید کربن از خون است عمل تنفس می‌گویند.
تنفس در رفتار غیر کلامی از دو نظر حائز اهمیت است :

۱

می توان از نحوه تنفس هر شخص به احساسات او پی برد . که با توجه به بافت زمینه تفسیر خاص خود را دارد .
مطلب دوم اینکه نحوه تنفس در آوای افراد تأثیر می گذارد که هم می توان آن را تفسیر کرد و هم می توان با کنترل تنفس و تمرینهای مربوط به آن رفتار آوایی را بهبود بخشید.

۲

تنفس به سیستم خودمختار بدن مربوط می شود ، در بیشتر موارد تفسیر صورت گرفته صحیح می باشد . مگر اینکه فرد مقابل به تمرینات تنفسی اشراف داشته باشد.

ریتم تنفسی:
در انسان سالم تعداد تنفس دوازده بار در هر دقیقه  است که به آن ریتم نرمال تنفسی می‌گویند. افزایش و یا کاهش در تعداد تنفس می تواند مربوط به بیماری فرد باشد که به‌ترتیب تند‌نفسی  و کنددمی  نامیده شده که در این دو حالت تفسیر رفتار غیر کلامی فرد در مقوله آوا و تنفس باید با دقت انجام گیرد .
با توجه به ریتم تنفسی ما می توانیم به تفسیر های مختلفی برسیم . تنفس را به سه مرحله تقسیم می کنیم . دم ، باز دم و حبس نفس
برای تفسیر نگاهی به عملکرد حیاتی هر مرحله خواهیم داشت . در دم ما می خواهیم اکسیژن به بافتهای خود برسانیم که : علت آن در واقع رسیدن نیرو به بدن است ، پس عمل دم به نیرو را افزایش می دهد . در بازدم می خواهیم دی اکسید کربن یا فضولات را در بدن خود کاهش دهیم این عمل موجب کاهش نیرو در ما می شود . در حبس نفس بدن می خواهد به آرامش برسد تا تمام جریانات اطلاعاتی و تحریکات خارجی را مسدود کند و از این راه تصمیم گیری نماید .  در یوگا با تمرکز بر نحوه تنفس به این آرامش دست می یابند . که اگر فرد نحوه صحیح تنفس کردن را بیاموزد می تواند به همان آرامش دست یابد .
حال با توجه به عملکرد حیاتی هر کدام از این مراحل می توانیم به تفسیر حالات افراد از روی تنفس بپردازیم .

۱

تنفس آرام و مرتب نشان فضای امن و لذت بخش برای فرد است .

۲

تنفس سریع و منقطع نشان ترس و نا امنی است .

۳

حبس طولانی مدت نَفَس ، نشان تصمیم گیری در مورد موضوع مد نظر فرد است . و بازدم قوی و سریع ، بد از این عمل نشان عمل کردن و ضربه زدن مانند یک ورزشکار است . حال اگر این حبس نَفَس به دلیل پنهان کاری باشد بازدم می تواند چند دلیل را برساند .آرامش به دلیل عدم دستیابی به موضوع پنهان شده که در این حالت تنفس آرام و مرتب می شود . اما ؛ اگر تنفس سریع و منقطع شد یعنی موضوع هنوز مورد توجه است یا موضوع پنهان شده آشکار شده است .

۴

دم کوتاه با بازدم طولانی مدت نشان افسردگی است .

۵

چرخش تاکیدی میان مرحله های مختلف تنفسی مانند حبس نَفَس و تنفس سریع و منقطع نشان ناراحتی و عدم تطابق بین واقعیت و آرزوی فرد است .

۶

تنفس مستانه یا تنفس با صدای بازدم این نشانه جلب توجه جنس مخالف است .

۷

دم و باز دم سریع از راه دهان همراه با صداهای منقطع دم و بازدم نشان خشم است .

۸

خروج بازدم از کناره دهان همراه با صدائی شبیه به پُف نشان تحقیر است .

نکته : موارد دیگری نیز وجود دارند که با توجه به بافت زمینه می توان تفسیر های مختلفی را ارائه داد .