Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
نخست اندیش

آستروسیتها Astrocytes

معنی: آستروسیتها نوعی سلول گلیال است. آستروسیتها، بزرگ، ستاره ای شکل و فراوان هستند. سیناپس ها را می پوشانند، با سلول های آندوتلیال مویرگها و همچنین داخلی ترین قسمت پرده مننژ تماس دارند، که در دومی یک غشاء محدود کننده را تشکیل می دهند. از جمله کارهای آستروسیتها، تنظیم غلظت ادامه مطلب

نخست اندیش

آکسون Axon

معنی: آکسون یک زائده ممتد نورونی که پتانسیل های عمل را به یک سیناپس می رساند. آکسون و دندریت را می توان با تفاوت های ساختمانی آنان از یکدیگر افتراق داد. دندریتها حاوی تعداد زیادی اجسام نیسل هستند و بنابراین قادر به سنتز پروتئین می باشند، در حالی که اکسون ادامه مطلب

نخست اندیش

گیرنده های خودکار Autoreceptors

معنی: گیرنده های خودی گیرنده های ناقل های عصبی محدود به غشاء پس سیناپسی نیستند، بلکه در غشاء پیش سیناپسی و دندریت ها و جسم نورون نیز وجود دارند. این نوع گیرنده ها اگر با ناقل عصبی خود همان نورون فعال شوند، گیرنده های خودی نامیده می شوند.

نخست اندیش

اتورادیوگرافی Autoradiography

معنی: اتورادیوگرافی در نقشه برداری از مسیر یک ناقل عصبی، از نشانگر های رادیواکتیو استفاده می شود که روی ناقل عصبی نشسته است و مسیر حرکت خود را روی فیلم حساس نشان می دهد.

نخست اندیش

دستگاه عصبی خودگران Autonomic Nervous System

معنی: دستگاه عصبی خودگران دستگاه عصب های احشایی که عمدتاً غیر ارادی است و مشتمل بر بخش های سمپاتیک و پاراسمپاتیک می شود که محیط درونی بدن را کنترل می کنند. اولی ناظر بر واکنش های “بجنگ یا بگریز” است و دومی بر واکنش های “بیاسا و بگوار”. تنظیم این ادامه مطلب

نخست اندیش

خودکاری Automaticity

معنی: خودکاری تبدیل رفتار به روال های رفتاری ناهشیارانه، بعد از تمرین آگاهانه. خودکاری در برخی خصیصه های حافظه عملیاتی منعکس است.

نخست اندیش

جاذب Attractor

معنی: جاذب منطقه ای در فضای حالت سامانه های پویا که در آن مسیر های متفاوت بسیاری همگرا می شوند.

نخست اندیش

توجه Attention

معنی: توجه این توانایی که در مجموعه وسیع سیگنال هایی که در اختیار مغز قرار می گیرد، وجوه خاصی به طور آگاهانه انتخاب شود. (روانشناسی) فرایندی فرضی که یا آگاهی گزینشی از اجزا یا جنبه های خاصی از محیط حسی را مجاز می شمارد و یا پاسخ دهی گزینشی به ادامه مطلب

نخست اندیش

اخترفیزیک Astrophysics

معنی: اخترفیزیک بررسی فرایند های فیزیکی و شیمیایی ای که در پدیده ها و اجرام نجومی دخالت دارند. سروکار اخترفیزیک با ساختار و تحول ستاره ای، منظومه های ستاره ای، خواص محیط میان ستاره ای و برهم کنش آن با منظومه ها و خوشه های ستاره ای، ساختار و دینامیک ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!