نخست اندیش

نظریه سامانه های پویا Dynamical System Theory

معنی: نظریه سامانه های پویا شاخه ای از ریاضیات کاربردی که از معادلات تفاوت یا دیفرانسیل برای توصیف تکامل سامانه های فیزیکی در طول زمان استفاده می کند.

نخست اندیش

فرضیه سامانه های پویا Dynamical Systems Hypothesis

معنی: فرضیه سامانه های پویا پیشنهادی غیر متعارف برای جایگزینی مدل های پردازش اطلاعات در علم شناخت، با مدل هایی که مبتنی بر ابزارهای ریاضی سامانه پویا است.

نخست اندیش

گسست دوگانه Double Dissociation

معنی: گسست دوگانه کشف این تجربه که هر یک از دو کارکرد شناختی را می توان مستقل از یکدیگر انجام داد.

نخست اندیش

گذرگاه فوقانی (پشتی) Dorsal Pathway

معنی: گذرگاه فوقانی (پشتی) گذرگاه عصبی که گمان می رود تخصص آن انتقال اطلاعات دیداری مرتبط با جایابی اشیا در فضا باشد. این گذرگاه از قشر مخ بینایی اولیه تا قطعه آهیانه ای خلفی ادامه دارد.

نخست اندیش

دامنه خاص Domain-Specific

معنی: دامنه خاص اصطلاحی که برای توصیف ساز و کارهای شناختی (پودمان هایی) که تکلیف بسیار خاصی از پردازش اطلاعات را با دامنه کاربرد ثابت انجام می دهند، به کار می رود.

نخست اندیش

بازنمایی توزیع شده Distributed Representation

معنی: بازنمایی توزیع شده زمانی اتفاق می افتد که اشیا یا ویژگی ها (همانطور که در مورد بسیاری از شبکه های پیوندگرا صادق است) از طریق الگوهای فعالیت در سراسر تجمعات نورونی (به جای آحاد نورون ها و نمادهای مجزا) بازنمایی شوند.

نخست اندیش

پارادایم رفع خوگیری Dishabituation Paradigm

معنی: پارادایم رفع خوگیری روشی برای مطالعه شناخت کودکان شیرخوار براساس این واقعیت که آن ها به رویداد هایی که برایشان شگفت آور است، طولانی تر نگاه می کنند.

نخست اندیش

ژرف ساخت Deep Structure

معنی: ژرف ساخت در زبانشناسی چامسکی ژرف ساخت یک جمله، ساختار نحوی “واقعی” آن است که همچون مبنای آن عمل می کند. دو جمله با ساختار های سطحی متفاوت می توانند ژرف ساخت یکسان داشته باشند. (مانند: “علی، حسن را زد” و “حسن توسط علی زده شد”)

نخست اندیش

درخت تصمیم Decision Tree

معنی: درخت تصمیم بازنمایی همه گذرگاه های فرعی محتمل در فضای یک مسئله که از یک نقطه اولیه آغاز می شوند.

error: محتوا محافظت می شود!!