نخست اندیش

مسئله چارچوب Frame Problem

معنی: مسئله چارچوب مسئله طراحی سامانه های خبره در هوش مصنوعی و ساخت ربات هایی که قادر باشند قواعدی را در سامانه تولید و به درستی تشخیص دهند که چه اطلاعاتی و چه استنتاجی در یک موقعیت معین مناسب است.

نخست اندیش

ویژگی های صوری Formal Property

معنی: ویژگی های صوری ویژگی فیزیکی یک بازنمایی که معناشناختی نباشد. (برای مثال، ویژگی صوری کلمه apple در زبان انگلیسی این است که مرکب از شش حرف است.)

نخست اندیش

فیزیک عرفی Folk Physics

معنی: فیزیک عرفی درک شهودی برخی از اصول اولیه حاکم بر نحوه رفتار و تعامل اشیای فیزیکی.

نخست اندیش

شبکه پیشخوراند Feedforward Network

معنی: شبکه پیشخوراند یک شبکه پیوندگرا که در آن فعالیت در شبکه به سمت جلو گسترش می یابد. فعالیت بین واحد های یک لایه معین، یا به طور معکوس از یک لایه به لایه قبل گسترش نمی یابد.

نخست اندیش

آزمون باور کاذب False Belief Task

معنی: آزمون باور کاذب یک پارادایم آزمایشی که برای اولین بار توسط روان شناسان، هینز، ایمر و جوزف پرنر طراحی شد و این واقعیت را می سنجد که آیا کودکان خردسال درک می کنند که کسی ممکن است باورهای اشتباه درباره دنیا داشته باشد.

نخست اندیش

تفکیک عملکردی Functional Segregation

معنی: تفکیک عملکردی محدود بودن نسبی فعالیت یک ناحیه مغزی به یک عمل معین. مثلاً یک ناحیه بینایی ممکن است، از نظر عملکرد، به رنگ اختصاص یافته باشد و دیگری به حرکت شی و جز اینها.

نخست اندیش

اتصال عملکردی Functional Connectivity

معنی: اتصال پذیری عملکردی، اتصال عملکردی مسیرهایی در یک شبکه نوروکالبدشناختی که عملاً پویایی عصبی را منعکس می کنند. مثلاً ورودی ای که به برونداد منجر شود.

نخست اندیش

حاشیه Fringe

معنی: حاشیه ویلیام جیمز این واژه را به معنی “تاثیر یک فرایند مغزی ضعیف بر افکار ما ” به کار برده است، تاثیری که “ما را از روابط و اشیایی که به دشواری ادراک می شوند” واقف سازد.

error: محتوا محافظت می شود!!