Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
نخست اندیش

هیپوتالاموس Hypothalamus

معنی: هیپوتالاموس مجموعه ای از هسته ها که زیر تالاموس جای دارند و بر تغذیه، ارتباط جنسی، خواب، بروز هیجان، طرز کار غده های درون ریز و حتی حرکت تأثیر می گذارند. یک سامانه ارزشی.

نخست اندیش

فوق ستون Hypercolumn

معنی: فوق ستون حجمی از قشر مغز که در آن انواع ستون های جهت های ممکن برای یک نقطه قرینه در شبکیه دو چشم وجود دارد.

نخست اندیش

ساختواره های همانند Homologous Structures

معنی: ساختواره های همانند ساختواره هایی متمایز در گونه های مختلف که منشأ آنها در جریان تکامل، با توجه به ساخت و عملکرد، از نیایی مشترک بوده است. تالاموس های سگ و موش همانند تالاموس انسان هستند.

نخست اندیش

انسان وار Hominid

معنی: انسان وار هر عضو تیره hominidae از راسته نخستی ها. این تیره متشمل است بر انسان و اجداد فسیلی آن از جنس homo. برخی مولفان این تیره را بسط داده اند تا میمون های بزرگ موجود، و گروه های منقرضی چون استرالوپتیکوس را نیز شامل شود. در این صورت ادامه مطلب

نخست اندیش

هیپوکامپ Hippocampus

معنی: هیپوکامپ یک ساختواره عصبی سوسیس مانند که در طول ناحیه قدامی – میانی در هر لب گیجگاهی قرار دارد. مقطع آن شبیه اسب دریایی است که وجه تسمیه اش از آن است.

نخست اندیش

آگاهی برتر High-order Consciousness

معنی: آگاهی برتر توانایی آگاهی از آگاه بودن. این توانایی در جانورانی وجود دارد، که دارای قابلیت های معنایی (شمپانزه ها) یا قابلیت های زبانی (انسان ها) هستند، و آنهایی که دارای قابلیت های زبانی اند می توانند از مفهوم اجتماعی خود و مفاهیم گذشته و آینده برخوردار باشند. این ادامه مطلب

نخست اندیش

گیرنده های غیر خودی Heteroceptors

معنی: گیرنده های غیر خودی گیرنده های پیش سیناپسی هستند که با ناقل عصبی نورونی که خود در آن قرار گرفته اند فعال نمی شوند.

نخست اندیش

پندار هراکلیتوسی Heraclitean Illusion

معنی: پندار هراکلیتوسی این تصور که نقطه زمان، در حالی از گذشته به حال و به آینده می رود، جاری است. این تصور، خطایی حسی است زیرا که فقط حال به طور مستقیم در دسترس تجربه است و گذشته و آینده، صرفاً مفاهیم اند.

نخست اندیش

غفلت یک سویه Hemineglect

معنی: غفلت یک سویه برخی بیماران که قشر آهیانه راستشان صدمه دیده است، نمی توانند به نیمه چپ یک صحنه توجه کنند یا به نظر می رسد که بر آن نیمه واقف نیستند.

نخست اندیش

سیناپس هبی Hebb Synapse

معنی: سیناپس هبی نامی به افتخار دانلد هب، روان شناسی که نخستین بار قاعده هب را اعلام کرد: وقتی که آکسون سلول A، سلول B را تحریک، و مداوماً در شلیک کردن آن مشارکت می کند، تغییری در یکی یا هر دو سلول پدید می آید به نحوی که کارایی ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!