نخست اندیش

حافظه دراز مدت Long-term Memory

معنی: حافظه دراز مدت سامانه حافظه ای که دوام آن بیش از حافظه کاری و حافظه کوتاه مدت است. حافظه رویدادی یک نمونه آن است.

نخست اندیش

اتم گرایی منطقی Logical Atomism

معنی: اتم گرایی منطقی نظری که برتراند راسل و لودویگ ویتگنشتاین مطرح کردند و بنا بر آن ذهن از احساس ها و تصویر ها ساخته شده است و این که با بنای هر چیز از ذات ساده تر می توان به توصیف کامل آن چیز دست یافت. ویتگنشتاین در اواخر ادامه مطلب

نخست اندیش

لوکوس سیرولئوس Locus Coeruleus

معنی: لوکوس سیرولئوس هسته های آبی رنگ در ساقه مغز که در پاسخ های فیزیولوژیایی به فشار روانی و وحشت زدگی دخیل هستند. هر یک این هسته ها حدوداً از ۱۲۰۰۰ نورون تشکیل شده است و به رغم کوچکی آن، محل اصلی سنتز نورآدرنالین موجود در اکثر ساختواره های دستگاه ادامه مطلب

نخست اندیش

زبان شناسی Linguistics

معنی: زبان شناسی مطالعه زبان- یعنی واج شناسی، معناشناسی و نحو. زبان شناسی عصبی (نورو زبان شناسی) پایه های مغزی زبان حقیقی را بررسی می کند.

نخست اندیش

دستگاه لیمبیک Limbic System

معنی: دستگاه لیمبیک (دستگاه کناری) یک قسمت قدیمی و نیمه اتوماتیک مغز که مسئول هیجان ها و رفتار جنسی است و در یادگیری نیز مؤثر است.

نخست اندیش

زبان Language

معنی: زبان به معنای دقیق وسیله ای ارتباطی که برخوردار از واجی شناسی (یا مبادله علامت)، معناشناسی و نحو باشد. انسان ها تنها گونه هستند که زبان حقیقی دارند.

error: محتوا محافظت می شود!!