نخست اندیش

راز باوری Mysterianism

معنی: راز باوری رازباوران کلاسیک (لایب نیتس، جانسن و تامس هاکسلی) معتقد بودند که فهم آگاهی به راه و روش علمی میسر نیست زیرا طرز کار آگاهی بر طبق اصولی غیر طبیعی است. رازباوران جدید (کالین مک جین و استیون پینکر) می گویند که ذهن آگاه از فعالیت عصبی سربر ادامه مطلب

نخست اندیش

اسکلروز مولتیپل Multiple Sclerosis MS

معنی: اسکلروز مولتیپل بیماری خود ایمنی که در آن غلاف میلین مناطقی از دستگاه عصبی مرکزی و پیرامونی به صورت حمله ای یا پیشرونده تخریب می شوند.

نخست اندیش

جهش Mulation

معنی: جهش تغییر ناگهانی و تصادفی در ماده ژنتیک یک سلول ( دی ان ای DNA هسته) که ممکن است سبب شود که آن سلول و سلول هایی که از آن حاصل می شوند در ظاهر یا در رفتار (یعنی فنوتیپ) با سلول های عادی فرق کنند. موجود زنده ای ادامه مطلب

نخست اندیش

ناحیه های حرکتی Motor Regions

معنی: ناحیه های حرکتی ناحیه های متعددی از قشر مغز – مشتمل بر قشر حرکتی اصلی، ناحیه های پیش حرکتی، حوزه های بصری در قشر بینایی – که در صورت تحریک شدن ممکن است موجب انقباض های ماهیچه ای شوند.

نخست اندیش

زبان پریشی حرکتی Motor Aphasia

معنی: زبان پریشی حرکتی اختلالی که در آن شخص دچار شده قادر نیست حرکت های مناسب دهان و زبان را برای تولید کلمات انجام دهد. در برابر آن، زبان پریشی حسی است که در آن گفتار روان است ولی محتوا ندارد.

نخست اندیش

تعدیل Modulation

معنی: تعدیل میزان کردن، سازگارشدن و تنظیم هر کدام ممکن است به تعدیل انجامد. در الکترونیک، آن را مدولاسیون می گویند، و عبارت است از تغییر دامنه، فرکانس یا فاز یک سیگنال.

نخست اندیش

پتانسیل پس سیناپسی مینیاتوری Miniature End Plate Potential

معنی: پتانسیل پس سیناپسی مینیاتوری پتانسیلی است که در اثر آزاد شدن یک کوانتوم ناقل عصبی در پرده پس سیناپسی ایجاد می شود. ولتاژ پتانسیل پس سیناپسی مینیاتوری را اندازه کوانتومی می نامند. اندازه کوانتومی از ۱۰۰ میکروولت تا ۴۰۰ میکروولت متفاوت است. پتانسیل پس سیناپسی معمولی صفحه محرکه در ادامه مطلب

نخست اندیش

ذهن Mind

معنی: ذهن کل فرایند های آگاه و فرایند های نا آگاه زیربنایی که منشأشان در مغز است و همه رفتار ها را هدایت می کنند. از جنبه فلسفی، ذهن یک طرف الاکلنگی است معروف به مسئله ذهن – جسم، یعنی این که: چگونه فعالیت مغز می تواند موجب فعالیت ذهن ادامه مطلب

نخست اندیش

لال بازی Mime

معنی: لال بازی اطلاع رسانی از طریق ایما و اشاره بدون نحو یا نمادهای اختیاری.

error: محتوا محافظت می شود!!