Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
نخست اندیش

عصب بینایی Optic Nerve

معنی: عصب بینایی مجموعه اصلی رشته های عصبی که شروعشان از یاخته های عقده ای شبکیه است و تا هسته زانویی جانبی ادامه پیدا می کند.

نخست اندیش

اُپسین Opsin

معنی: اُپسین رنگدانه بینایی در سلول های مخروطی است.  

نخست اندیش

شرطی سازی عامل Operant Conditioning

معنی: شرطی سازی عامل شرطی سازی ای که در آن رفتار مطلوب، یا تقریب های خیلی نزدیک به آن، از طریق محرک پاداش یا تقویت حاصل شود.

نخست اندیش

موجودزایی Ontogency (Otogenesis)

معنی: موجودزایی همه رویداد های مربوط به رشد که در حیات یک موجود زنده روی می دهد. موجودزایی از تغییرات تخم به هنگام بارورشدن آغاز می شود و همه رویداد های رشد تا زمان تولد و نیز شکل گیری مجدد بدن و بروز ویژگی های ثانوی جنسیتی را شامل می ادامه مطلب

نخست اندیش

اپیتلیوم بویایی Olfactory Epithelium

معنی: اپیتلیوم بویایی بافت اپیتلیال که در قسمت خلفی حفره بینی قرار دارد و شامل نورون های دو قطبی گیرنده حس بویایی در بین سلول های محافظ است.

نخست اندیش

ستون های غلبه چشمی Ocular Domination Columns

معنی: ستون های غلبه چشمی نوارهایی نورونی در قشر بینایی بعضی پستانداران (از جمله انسان) که پاسخ هر یک از آنها ترجیهاً به ورودی هایی است که از یکی از دو چشم می آید. سلول های هر یک از این نوار ها (یا ستون ها) ورودی های تحریکی را از ادامه مطلب

نخست اندیش

هسته Nucleus

معنی: هسته مجموعه نورون های بسیار متصل به هم، با مرز نوروآناتومیک مشخص، که فعالیت ها، عملکردها، ناقل های عصبی و روابط درونداد – بروندادی آنها شبیه به هم است.

نخست اندیش

نوفه Noise

معنی: نوفه در الکترونیک و نظریه اطلاعات به معنی پریشیدگی های تصادفی و ناهمبسته در سیگنال است.

نخست اندیش

گیرنده های NMDA Receptors NMDA

معنی: گیرنده های NMDA گیرنده های N – متیل – D – آسپارتات (NMDA) از این جهت اهمیت دارند که در چندین کار مهم و کلیدی مغز (یادگیری، حافظه و رشد و نمو) و همچنین چند بیماری عمده مغز (سکته مغزی و صرع) مؤثر هستند.

error: محتوا محافظت می شود!!