نخست اندیش

روان پریشی Pyschosis

معنی: روان پریشی اصطلاحی کلی، که بیشتر به مجموعه ای از نشانه ها اطلاق می شود نه به یک حالت مریضی خاص، و معمولاً با هذیان و توهم همراه است. روان پریش ها اغلب بر وضعیت خود وقوف ندارند، شناختشان به قدری مختل می شود که از ادراک حسی واقعیت، ادامه مطلب

نخست اندیش

ادراک پریشی چهره ای Prosopagnosia

معنی: ادراک پریشی چهره ای ناتوانی در تشخیص چهره (حتی چهره ای از پیش آشنا) که به دنبال یک ضایعه مغزی پدید می آید. لزومی ندارد که تشخیص اجسام دیگر از آن متاثر شود.

نخست اندیش

حس عمقی Proprioception

معنی: حس عمقی حس موقعیت بدن است در یک میدان گرانش یا شتاب و نیز موقعیت یک بخش بدن نسبت به بخش های دیگر، که جملگی از نظر تعادل، راه رفتن و بیشتر حرکات ارادی مهم اند. حس عمقی متکی به اطلاعاتی است که از عضلات و تاندون ها و ادامه مطلب

نخست اندیش

فرایند Process

معنی: فرایند یک سلسله تغییرات. ویلیام جیمز بر این نظر بود که آگاهی یک فرایند است و نه یک چیز.

نخست اندیش

حافظه عملیاتی Procedural Memory

معنی: حافظه عملیاتی یک قسم حافظه که به توالی های اعمال یا حرکت های خاص، نظیر دوچرخه سواری، مربوط است. این حافظه سوای حافظه های رویدادی و معنایی است.

نخست اندیش

آگاهی اولیه Primary Consciousness

معنی: آگاهی اولیه آگاهی بنیادی ای که به نظر ادلمن، نخست ناشی از باز ورود بین ناحیه هایی است، که طبقه بندی ادراکی را انجام می دهند و ناحیه هایی که میانجی حافظه مقوله ای ارزشی هستند. حاصل این آگاهی، خلق صحنه ای است در اکنون به یادمانده.

نخست اندیش

نورون پیش سیناپسی Presynaptic Neuron

معنی: نورون پیش سیناپسی نورونی که با رسیدن پتانسیل عمل به سیناپس، ناقل های عصبی را به داخل شکاف سیناپسی رها می کند.  

نخست اندیش

ناحیه های پیش حرکتی Premotor Regions

معنی: ناحیه های پیش حرکتی ناحیه هایی از قشر مخ که دستگاه های حرکتی را آماده حرکت می کند. یک ناحیه دیگر از این نوع ناحیه حرکتی ثانوی یا تکمیلی است که به برنامه ریزی زنجیره افعال حرکتی کمک می کند.

error: محتوا محافظت می شود!!