نخست اندیش

رودوسپین Rhodopsin

معنی: رودوسپین رنگدانه بینایی در سلول های استوانه ای است.

نخست اندیش

دستگاه مشبک Retricular System

معنی: دستگاه مشبک تعدادی هسته های مرتبط به هم در تمام طول ساقه مغز که در هماهنگی کار های کلی مغز مانند، توجه، هشیاری، خواب و بیداری مؤثر هستند.

نخست اندیش

شبکیه Retina

معنی: شبکیه لایه نازکی از سلول های گیرنده نور، میله ای ها و مخروطی ها و سلول های عقده ای در چشم، که سیگنال ها را به عصب بینایی هدایت می کنند. شبکیه و بافت پوششی (اپیتالیا) بویایی، نزدیک ترین بخش های مغز به سطح بدن اند.

نخست اندیش

هسته شبکه ای Reticular Nucleus

معنی: هسته شبکه ای ساختواره ای که حول و حوش تالاموس را احاطه می کند، و قسمتی از آن هم هست، و به طور عمده متشکل است از اتصال های مهارکننده به هسته های تالاموسی اختصاصی.

نخست اندیش

پتانسیل استراحت Resting Potential

معنی: پتانسیل استراحت اختلاف سطح الکتریکی موجود بین داخل و خارج جدار یک سلول تحریک پذیر در حال استراحت را پتانسیل استراحت می گویند.

نخست اندیش

اشیاء ممتد Res Extensa

معنی: اشیاء ممتد جزء دیگر دوباوری جوهری، جزئی که فیزیک به آن دسترسی دارد.

نخست اندیش

اشیاء اندیشه ور Res Cogitans

معنی: اشیاء اندیشه ور (چیزهای اندیشه ور) اصطلاح دکارت برای “جوهر متفکر” که در دسترس تحقیق فیزیکی نیست. یک جزء دوباوری جوهری.

نخست اندیش

بازنمایی ها Representations

معنی: بازنمایی ها ، بازنمودها نتایج حاصل از تمیز نهادن های آگاهانه و طبقه بندی ها. به معنی آن نیست که حالت های عصبی زیربنایی، بازنمایی هستند.

نخست اندیش

گنجینه Repertoire

معنی: گنجینه مجموعه واریانت ها (انواع متفاوت یک رده) در یک سامانه انتخابی.

نخست اندیش

اکنون به یادمانده Remembered Present

معنی: اکنون به یادمانده عبارتی که برای توصیف جنبه گذاری صحنه ای به کار می رود که در آگاهی اولیه ساخته شده است و به نقش حافظه در این ساختن اشاره دارد. مفهومی نزدیک به اکنون فریبنده ویلیام جیمز در کتاب اصول روان شناسی.

error: محتوا محافظت می شود!!