نخست اندیش

معرفت پیشینی ترکیبی Synthetic a Priori Knowledge

معنی: معرفت پیشینی ترکیبی معرفت پیشینی، مستقل از تجربه است و در برابر معرفت پسینی قرار دارد که منوط به تجربه یا قرینه تجربی است. از نظر کانت احکام ریاضیات محض، معرفت هایی ترکیبی اند و در عین حال پیشینی.

نخست اندیش

نشانگان (سندروم) Syndrome

معنی: نشانگان (سندروم) در پزشکی و روان شناسی مجموعه علائم و نشانه هایی است که در یک موقعیت مشخص (مثلاً در یک بیماری) مشاهده می شود و شاخص آن است.

نخست اندیش

شدت سیناپس Synaptic Strength

معنی: شدت سیناپس میزان تاثیر آزاد شدن ناقل عصبی در پاسخ پساسیناپسی. تغییر شدت سیناپس یعنی تغییری در سیناپس که موجب تضعیف یا تقویت آن می شود و ارتباط میان نورون ها را، که برای ایجاد حافظه ضروری است، تغییر می دهد. تغییراتی از این قبیل حاکی از انعطاف پذیری ادامه مطلب

نخست اندیش

انواع سپناپس Synapse Types

معنی: انواع سپناپس سه نوع اصلی سیناپس وجود دراند : ۱- سیناپس های اکسون به دندریت که قبلا توضیح داده شده و معمولا تحریک کننده هستند. ۲- سیناپسهای اکسون به جسم نورونی که برجستگی روی پرده پیش سیناپسی، عرض فضای سیناپسی و ضخامت پرده پس سیناپسی در آنان کمتر است ادامه مطلب

نخست اندیش

سیناپس Synapse

معنی: سیناپس ساختواره بسیار مهم و اتصال دهنده نورون ها، که میانجی سیگنال دهی آنها از راه های الکتروشیمیایی است. (نگاه کنید به ناقل های عصبی، نورون پساسیناپسی، نورون پیشاسیناپسی).

نخست اندیش

فضای فراحنجره ای Supralaryngeal Space

معنی: فضای فراحنجره ای فضایی در گلو که همراه با رشد حنجره در انسان پدید می آید و گسترش و تلطیف صداهای گفتاری را امکان پذیر می کند.

نخست اندیش

دوگانه انگاری در ذات Substance Dualism

معنی: دوگانه انگاری در ذات، دوگانه انگاری جوهری دوگانه انگاری – دوباوری دکارتی (نگاه کنید به دوگانه انگاری – دوباوری)، دوباوری در ذات یا دوباوری جوهری است، دوباوری در ذات اساساً نگرشی است هستی شناختی که بنا بر آن امر ذهنی و امر جسمی یا فیزیکی ذات های متمایزی هستند ادامه مطلب

نخست اندیش

وابسته به طرز تفکر شخص Subjective

معنی: وابسته به طرز تفکر شخص (گزاره) اگر صدق یا کذب گزاره ای به آنچه در ذهن یک شخص (سوژه) روی می دهد بستگی داشته باشد، آن گزاره Subjective است. وابسته به شخص.

error: محتوا محافظت می شود!!