نخست اندیش

ماشین تورینگ Turing Machine

معنی: ماشین تورینگ اتوماتونی (automaton خودکاره) که تعداد حالات آن متناهی است، و می تواند صفرها و یک ها را از روی یک نوار بی انتها بخواند، بنویسد و پاک کند و سپس زیر نظارت یک برنامه، آنها را به چپ یا به راست جا به جا کند. ماشین های ادامه مطلب

نخست اندیش

دید سه رنگی Trichromatic

معنی: دید سه رنگی نوعی بینایی که در آن سه نوع سلول مخروطی در شبکیه وجود دارند.

نخست اندیش

نظریه انتخاب گروه نورونی Theory of Neuronal Group Selection (TNGS)

معنی: نظریه انتخاب گروه نورونی نظریه انتخاب گروه نورونی از سه اصل تشکیل شده است: (۱) انتخاب وابسته به رشد (۲) انتخاب وابسته به تجربه، که هر دو بر گنجینه های واریانت های عصبی کارگر اند (۳) بازورود که فرایند اصلی در برقرار کردن همبستگی فضا – زمانی و یک ادامه مطلب

نخست اندیش

تالاموس Thalamus

معنی: تالاموس ساختواره اصلی رله کننده اطلاعات از هسته های حسی حرکتی به قشر مخ. تالاموس یک قسمت مهم سامانه تالاموسی – قشری (تالاموکورتیکال) و هسته پویا است و مشتمل است بر هسته های اختصاصی، هسته های اینترالامنیار و هسته شبکه ای.

نخست اندیش

پایانه Terminal

معنی: پایانه برجستگی دکمه ای شکل در انتهای شاخه های آکسون که حاوی میتو کندریها و وزیکول های زیادی است.

error: محتوا محافظت می شود!!