نخست اندیش

دریچه های یونی وابسته به ولتاژ Voltage Dependant Ion Channels

معنی: دریچه های یونی وابسته به ولتاژ علت قابل تحریک بودن نورون ها، وجود دریچه های یونی وابسته به ولتاژ در جدار آنهاست. این دریچه ها پروتئین های داخل جدار سلول هستند که دو خاصیت دارند: یکی آنکه یون معینی را از خود عبور می دهند و دیگر آنکه نسبت ادامه مطلب

نخست اندیش

خطای دیداری Visual Illusion

معنی: خطای دیداری نتیجه عدم تطابق اطلاعات دریافت شده بینایی با تصویر سازی درونی مغز است.

نخست اندیش

حافظه مقوله ای – ارزشی Value-Category Memory

معنی: حافظه مقوله ای – ارزشی بنا بر نظریه تعمیم یافته انتخاب گروه نورونی، این سامانه حافظه ای با تغیرات سیناپسی سریعی همراه است که منجر به مقوله ها می شوند و با تعدیل ناشی از سامانه های ارزشی، تغییر می کند. بر هم کنش های بازورودی حافظه مقوله ای ادامه مطلب

نخست اندیش

ارزش Value

معنی: ارزش اجزای مقید کننده در یک سامانه انتخابی، که در مغز شامل سامانه های بالارونده پراکنده نظیر سامانه دوپامینرژیک و سامانه کولینرژیک و سامانه نوروآدرنرژیک لوکوس سیرولئوس می شود. هیپوتالاموس، سامانه فعال سازی شبکه ای و هسته های دوروبر ماده خاکستری پریآکواداکتی (گرد قنات سلیوس) ساقه مغز نیز در ادامه مطلب

نخست اندیش

قشر بینایی V1 to V5 in Brain

معنی: ناحیه های V1 تا V5 (در قشر بینایی) اصطلاح V1 تا V5 ناحیه هایی از قشر مخ را مشخص می کنند که گمان می رود در ادراک دیداری نقش دارند. ناحیه V1 قشر بینایی اصلی است ( که به آن قشر مخطلط هم می گویند) و از همه ناحیه ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!