نخست اندیش

چیستی ذهن در رویکردهای روان شناسی

۱ ساختارگرا  ها :ذهن به عنوان لوله آزمایش، که در آن واکنش های شیمیایی بین عناصر ذهنی به وقوع می پیوندد. ۲ کارکردگرایی  :ذهن را مطابق با اجزا و ساختارش مد نظر قرار نمیدهند، بلکه آن را مطابق با عملکرد و کارکردش وآنچه می تواند انجام دهد، می پندارند.

error: محتوا محافظت می شود!!