نخست اندیش

یاخته های عصبی درگیر در نظریه ذهن

تحقیقات تا به امروز نقش نورون های آینه ای و فون اکونومو را در نظریه ذهن مشخص کرده اند. ۱ نورون های آینه ای(MNs): پدیده نورونهای آیینه ای نخستین بار به وسیله دانشـمندان ایتالیـایی در دانشـگاه پارمـا کشف شد. آنها در یک کشف ناگهانی متوجه شـدند کـه نـورونهـایی کـه بعـدها ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!