نخست اندیش

حالت های ذهنی

حالت ذهنی ، حالتی از ذهن است که عاملی در آن وجود دارد. اگر بخواهیم ساده تر آن را توضیح دهیم، حالت ذهنی یک وضعیت ذهنی است، که رابطه ارتباطی بین عامل و نگرش های گزاره ی است. تعدادی از این حالت ها ترکیبی از بازنمایی های ذهنی و نگرش ادامه مطلب

نخست اندیش

حالت های ذهنی نظریه ذهن

بسیاری از جنبه های رفتار انسان، نتیجه حالتهای ذهنی درونی از قبیل باورها و امیال می باشند. ( حالت های ذهنی نظریه ذهن ) علاوه بر  این،کودکان خردسال نیز می توانند رفتار دیگران را بر حسب حالتهای ذهنی زیربنایی پیش بینی، تعبیر، تفسیر و تبیین نمایند (اسکول و لزلی،۲۰۰۱). قسمت اعظم ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!