نخست اندیش

طبقه بندی نورون ها

نورون ها در انواع بسیار زیاد از نظر شکل جسم نورونی، شکل زواید نورونی، نوع سیناپس ها و نوع ناقل عصبی دیده می شوند. بنابراین می توان آنان را بر حسب شکل ظاهری، نوع کار و یا ناقل عصبی که ترشح می کنند تقسیم بندی کرد. تورون هایی که در ادامه مطلب

error: محتوا محافظت می شود!!