قشر مخ Cerebral Cortex

شما اینجا هستید:

معنی: قشر مغز، قشر مخ

پوششی شش لایه، متشکل از نورون ها (ماده خاکستری) بر سطح نیمکره های مغز. این پوشش به صورت شکنج ها و شیارهایی چین خورده، تا شده است.