ترکیبات Combinatorics

شما اینجا هستید:

معنی: ترکیبات

شاخه ای از ریاضیات که کار آن بررسی استراتژی های شمارشی محاسبه روش های متعددی است که اشیا را می توان، تحت شرایط داده شده، مرتب کرد.