پیچیدگی Complexity

شما اینجا هستید:

معنی: پیچیدگی

یک خاصیت هر سامانه ای که مرکب از چندین بخش کوچک تر نا همگن است ولی این بخش های نا همگن با هم بر هم کنش دارند و به پیامدهایی یک پارچه منجر می شوند.