مفهوم Concept

شما اینجا هستید:

معنی: مفهوم

معمولاً به گزاره هایی گفته می شود که تصورات کلی یا انتزاعی را بیان می کنند. منظور ما اشاره به توانایی مغز به طبقه بندی فعالیت های ادراکی و پی افکندن یک "کلی" است.