کنترل

افراد در زمان خشم یا عدم تمایل به انجام یک گفتگو یا رابطه با توجه به عملکرد اجتماعی مجبور می شوند، تا آن محیط یا آن شخص را تحمل کنند و با توجه به عدم تمایل به حضور یا آن ارتباط مجبور به کنترل میل و باور خود هستند، یکی از این نشانه ها که عدم تمایل فرد را به ما نشان می دهد، گرفتن مچ دست است.