دندریت Dentrite

شما اینجا هستید:

معنی: دندریت

هر یک از چندین شاخه پساسیناپسی (ورودی) یک نورون است که اتصال آکسونی را دریافت می کند تا در نقاطی که خارهای دندریتی نام دارند، تشکیل سیناپس بدهد.