شک و تردید

افراد به روش های مختلفی شک و تردید و متوجه نشدن موضوعات را نشان می دهند، این عمل می تواند آگاهانه یا ناخودآگاه باشد. مانند تصویر.