تاکید بر زنانگی

شما اینجا هستید:

بازی با گوش تاکید بر زنانگی است و در دسته کد های اغواگری قرار می گیرد. با توجه به بافت زمینه تفسیر این کد متفاوت است. اگر فضا مناسب نباشد، زن با تاکید بر زنانگی تمایل به تغییر فضا را دارد و در بافت زمینه آرام، این کد با توجه به جهت گیری آن به سمت یک مرد، به معنی تمایل به جذب و به سمت یک زن و یا در جمع زنان، نمایشی از برتری است.