مجرای اپاندیم Ependymal Canal

شما اینجا هستید:

معنی: مجرای اپاندیم

مجرای مرکزی وسط نخاع است که دنباله بطن چهارم است و مایع مغزی نخاعی در آن جریان دارد. در انسان بالغ اغلب این مجرا بسته شده است.