فرگشت Evolution

شما اینجا هستید:

معنی: فرگشت

فرایند زیربنایی پیدایش و بقای موجودات زنده. فرگشت (تکامل) با چند نظریه منتسب به چارلز داروین، توجیه می شود که مهمترین آنها انتخاب طبیعی است.