برون فکنی عواطف چهره

شما اینجا هستید:

از مهمترین بخش های زبان بدن برون فکنی عواطف چهره است، ما با استفاده از چهره و آنالیزه حالت های مشاهده شده به بیان تفسیر خود می پردازیم. در حالیکه تعدادی از حالت های چهره ریشه در فرهنگ دارد، برخی دیگر از این حالت ها جهانی هستند. فهمیدن برون فکنی عواطف پایه و رمزگشایی از آنها به ما در تعیین احساسات افراد و تسهیل برقراری ارتباط بهتر کمک می کند.

۱

با هیجانها ارتباط برقرار کنید :

بسیاری از دانشمندان معتقدند که برون فکنی عواطف چهره ریشه در هیجان ها دارد. احساسات متفاوت باعث ایجاد پاسخ های فیزیکی بوسیله بدن و چهره در قالب پاسخ های هیجانی نسبت به موقعیت می شود، از آنجا که ارتباط هیجانی چهره را به راحتی نمی توان به نمایش گذاشت ( ساختگی ) ، خیلی سریع هیجان واقعی بر روی صورت نقش می بندد، حتی زمانیکه ما آگاهانه در حال کنترل احساسات هستیم. برون فکنی هیجانات چهره به غیر از برون فکنی هیجانی، میزان و درجه این هیجان ها هم برون فکنی شده و قابل مشاهده می باشد. به عنوان مثال شما می توانید تفاوت میان چهره غمگین و اندوهگین را مشاهده کنید.

برون فکنی های میکرو :

احساسات منفی و ناخواسته را پنهان می کنیم.ما می توانیم در موقیت های اجتماعی از ماسک زدن برای برون فکنی عواطف چهره استفاده کنیم. احساسات اغلب اوقات به صورت تظاهرات کوچک برون فکنی می شوند. این بیان کوتاه هیجانات غیر ارادی بوده و به طور معمول در ۲۵/۱ ثانیه بروز می کند. به عنوان مثال افراد گاهی اوقات یک پوست خند کوتاه نشان داده و بعد از آگاهی لبخند می زنند. اکثر افراد متوجه میکرو حالت ها نمی شوند. در حقیقت تقریباً ده درصدازافرادمیکرو حالت ها را تشخیص می دهند.

اکثر میکرو حالت ها در تمامی جهان یکسان هستند. آگاهی از برون فکنی عواطف چهره تشخیص میکرو حالت ها را آسانتر می کند. میکرو حالت ها در تشخیص دروغ ، ساده لوح یا روراست نبودن به ما کمک می کنند. به عنوان مثال کسی راکه از کشف دروغ ترسیده یا اعتقادی به مطلبی که می شنود ندارد.

۲

سیستم کد گذاری حرکات چهره ( FACS )

سیستم کدگذاری چهره یک سیستم پیچیده مربوط به دکتر پُل اکمن می باشد. این سیستم حرکات عضلات چهره مربوط به میکرو حالت ها را به واحدهای کنشی (Aus) تقسیم می کند. عضلات در حالت استراحت یا نمایش یک هیجان با احساس پشت حرکات چهره شناسایی شده و واحد های کنشی صورت به دو بخش بالا و پایین تقسیم می شوند سپس معانی پشت این حرکات غیر ارادی توسط سیستم FACS تفسیر می شوند. در این روش مدت و عدم تقارن نیز رمز برداری می شود.

قسمت بالایی صورت :

ابرو، پیشانی، پلک، پایین صورت، بالا، پایین، افقی، مورب، مداری، متفرقه

به عنوان مثال در لبخند ریاکارانه تنها عضله اصلی گونه حرکت می کند. اما لبخند صادقانه عضلات حلقوی چشم را هم درگیر می کند.

برون فکنی عواطف جهانی چهره :

بسیاری از حالات صورت از طریق خانواده و فرهنگ آموخته می شوند. با این وجود برون فکنی عواطف چهره همه افراد مشترک بوده و جهان شمول می باشند. موفقیت روش FACS و تفسیر میکرو حالت ها درک صحیحی از برون فکنی عواطف چهره در جهان را در اختیار ما قرار داده است. لیست های متفاوتی از برون فکنی عواطف چهره وجود دارد اما در اغلب این لیست ها شش برون فکنی عواطف چهره شاخص می باشند.

شادی :

بیشتر از یک لبخند برای نشان دادن شادی استفاده می شود. شادی واقعی در اطراف چشم ها ایجاد چین و چروک می کند. همچنین پلک زدن در این هیجان قابل مشاهده است.

خشم :

به طور معمول اخم کردن، تنگ شدن چشم ها، حرکت چانه به جلو و ایجاد خط ما بین ابروها.

ترس :

گشاد شدن چشم ها و بالا رفتن ابروها سیگنال ترس می باشد. لب ها ممکن است از هم جدا شوند و یا دهان بسته شده و حالت کشیده بگیرد.

تعجب :

همانند ترس است، اما ابروها جمع شده و چشم ها گشادتر می شود. در این حالت دهان باز می گردد.

غم و اندوه :

دهان به سمت پایین حرکت کرده و افزایش حرکاتی مانند خشم در پیشانی مشاهده می شود، این حرکات ممکن است با لرزش چانه همراه شود.

تنفر :

بیان انزجار شامل چین و چروک خوردن بینی، قسمتی از لب ها و باریک شدن چشم ها می باشد.

توجه : تحقیر به عنوان یک برون فکنی عاطفی جهان شمول به رسمیت شناخته نمی شود، با این حال برای تشخیص استهزاء کاربرد دارد، در این حالت گوشه لب به سمت بالا حرکت می کند.